Jak založit s.r.o. - 5. Jednatel(é)


05.04.2020

Za s.r.o. může jednat jednatel nebo zmocněnec jednatele na základě plné moci a nebo prokurista. Při založení společnosti je nutné jmenovat prvního jednatele čí více jednatelů. Pokud jich je více, je nutné také určit způsob jednání, zda jednají samostatně nebo společně. Jednatelem může být jakákoliv bezúhonná fyzická či právnická osoba (jiné s.r.o., a.s. atp). V případě, že je jednatelem právnická osoba, je nutné uvést i bezúhonnou fyzickou osobu, která při výkonu funkce zastupuje právnickou osobu. První jednatel(é) také žádají o vydání prvních živnostenských oprávnění.

Podpisový vzor a prohlášení jednatele nebo zástupce

Při jmenování jednatelem musí každý jednatel podepsat (uředně ověřený podpis) prohlášení jednatele kde mimojiné prohlašuje:
 • jsem plně způsobilý k právním úkonům,
 • jsem dosáhl věku 18 let,
 • jsem bezúhonný ve smyslu § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů,
 • nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů,
 • nevykonával jsem činnost jako statutární orgán nebo jako člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
 • mi nebyl soudem a/nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se živností, které jsou předmětem podnikání společnosti,
 • nenastala u mě překážka výkonu funkce podle § 63 a násl. ZOK,
 • jmenováním do funkce jednatele neporušuji zákaz konkurence podle § 194 – 199 ZOK
Dále dle ustanovení § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob prohlašuje, že souhlasí s provedením zápisu údajů o jeho osobě zapisovaných podle obchodního zákoníku nebo zvláštního právního předpisu do obchodního rejstříku v rámci zápisu podnikatele.

Ručení jednatele

Od 1.1.2014 také platí, že jednatel či jednatelé ručí za závazky společnosti pakliže poruší povinnosti péče řádného hospodáře. Jinými slovy, pokud vědomě způsobí škody společnosti (úmyslné neuhrazení faktur a tím vzniklé penále, podvodné jednání atd), ručí do výše vzniklých škod celým svým majetkem.

nejlevnější s.r.o.
z pohodlí domova


konečná cena
7399,- Kč

 1. notářský zápis
 2. živnosti volné, řemeslné, vázané, koncesované
 3. kapitál až 20.000,- Kč nebo vlastní
 4. kolky
 5. příprava všech dokumentů
 6. a jiné

Spočítat cenu


nejrychlejší s.r.o.
do 3 pracovních dní


Více zde