Odborná způsobilost pro Provozování cestovní kanceláře se dokládá:

  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na cestovní ruch, nebo
  • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na cestovní ruch, nebo
  • vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo
  • vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 6 let praxe v oboru, nebo
  • doklad o profesní kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle zvláštního právního předpisu a 2 roky praxe v oboru
  • doklady podle § 7 odst. 5 písm. b),c), f), g), h) nebo i) živnostenského zákona

Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi

Ministerstvo pro místní rozvoj


  1. Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
  2. Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického
  3. Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací
  4. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
  5. Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
  6. Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
  7. Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
  8. Silniční motorová doprava
  9. Vnitrozemská vodní doprava
  10. Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků
  11. Provádění pyrotechnického průzkumu
  12. Provádění veřejných dražeb - dobrovolných - nedobrovolných
  13. Provozování cestovní kanceláře
  14. Ostraha majetku a osob
  15. Služby soukromých detektivů
  16. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
  17. Vedení spisovny
  18. Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
  19. Provozování pohřební služby
  20. Provádění balzamace a konzervace
  21. Provozování krematoria