Odborná způsobilost pro Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách se dokládá:

  • vysokoškolské vzdělání, nebo
  • vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní činnosti, nebo
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo
  • doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

  1. Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
  2. Geologické práce
  3. Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
  4. Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží
  5. Oční optika
  6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  7. Projektová činnost ve výstavbě
  8. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  9. Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací
  10. Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
  11. Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
  12. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  13. Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
  14. Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod
  15. Výkon zeměměřických činností
  16. Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
  17. Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
  18. Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  19. Průvodcovská činnost horská
  20. Vodní záchranářská služba
  21. Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
  22. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  23. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti
  24. Provozování autoškoly
  25. Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  26. Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
  27. Psychologické poradenství a diagnostika
  28. Drezúra zvířat
  29. Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
  30. Masérské, rekondiční a regenerační služby
  31. Provozování solárií