Odborná způsobilost pro Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech se dokládá:

pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech:

 • odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
 • profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka bez fumigantů podle zvláštního právního předpisu, nebo
 • doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech:

 • odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
 • profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka bez fumigantů podle zvláštního právního předpisu, nebo
 • doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech:

 • odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
 • profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka s fumiganty podle zvláštního právního předpisu, nebo
 • doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

 1. Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 2. Geologické práce
 3. Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
 4. Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží
 5. Oční optika
 6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 7. Projektová činnost ve výstavbě
 8. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 9. Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací
 10. Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 11. Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 12. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 13. Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
 14. Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod
 15. Výkon zeměměřických činností
 16. Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 17. Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
 18. Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 19. Průvodcovská činnost horská
 20. Vodní záchranářská služba
 21. Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
 22. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 23. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti
 24. Provozování autoškoly
 25. Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 26. Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 27. Psychologické poradenství a diagnostika
 28. Drezúra zvířat
 29. Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 30. Masérské, rekondiční a regenerační služby
 31. Provozování solárií
 32. Realitní zprostředkování