Odborná způsobilost pro Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany se dokládá:

 • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na požární ochranu, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo
 • osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra, nebo
 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 2 roky praxe v oboru

 1. Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 2. Geologické práce
 3. Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
 4. Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží
 5. Oční optika
 6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 7. Projektová činnost ve výstavbě
 8. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 9. Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací
 10. Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 11. Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 12. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 13. Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
 14. Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod
 15. Výkon zeměměřických činností
 16. Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 17. Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
 18. Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 19. Průvodcovská činnost horská
 20. Vodní záchranářská služba
 21. Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
 22. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 23. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti
 24. Provozování autoškoly
 25. Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 26. Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
 27. Psychologické poradenství a diagnostika
 28. Drezúra zvířat
 29. Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 30. Masérské, rekondiční a regenerační služby
 31. Provozování solárií
 32. Realitní zprostředkování